ابعاد دوسوتوانی سازمانی

  • پرویز احمدی 1
  • مینا فیاض قاضیانی 2
  • 1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
  • 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت سیستم و بهره وری)
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 6 (1397) , صفحه 69-81
چاپ شده: 1397-08-09

چکیده

توانایی یک سازمان برای انعطاف­پذیری و سازگاری با تغییر،  بوسیله کشف فرصت­های جدید، در حالی که بطور همزمان، از طریق بهره­برداری از قابلیت­های موجود، موثر و همتراز با عملیات روزانه باشد، به عنوان دوسوتوانی سازمانی تعریف می­شود. رسیدن به دوسوتوانی سازمانی بدیهی و کم اهمیت نبوده، و در این بررسی دست کم سه راه حل برای پشتیبانی از آن ارائه می­شود (ساختاری، موقتی و زمینه­ای). همچنین، بررسی­ای درباره زمینه دوسوتوانی سازمانی در چارچوب یادگیری سازمانی، مدیریت منابع، مدیریت فناوری و رفتار سازمانی، همین طور درباره عوامل موثر بر آن، انجام شده است.

کلمات کلیدی: دوسوتوانی سازمانی, مدیریت راهبردی, رفتار سازمانی, یادگیری سازمانی

ارجاع به مقاله
احمدی پ., & فیاض قاضیانی م. (1397). ابعاد دوسوتوانی سازمانی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(6), 69-81. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/67

  • دفعات مشاهده مقاله: 312
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 217