بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان

  • علی احسان رضایی 1
  • محسن اعظمی 2
  • 1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
  • 2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 16 (1400) , صفحه 25-35
چاپ شده: 1400-01-01

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی بوده و به صورت مقطعی اجراء شد و از نوع هدف کاربردی و دارای ماهیت آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل مسئولان و سرپرستان خوشه گردشگری استان همدان در سال 1399 بودند و جامعه آماری شامل کليه گردشگران استان همدان که به دلیل عدم دسترسی به کل جامعه مورد مطالعه، حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شد؛ و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و به روش تصادفی در دسترس 384 نفر می باشد که به دلیل کاهش تردد گردشگران در استان همدان و عدم همکاری آنها در پاسخ‌دهی به سوالات پرسشنامه به علت بحران بیماری کووید-19 در استان همدان از این تعداد 200 پرسشنامه به صورت صحیح جمع آوری شد. نتایج به دست آمده از بخش کیفی پژوهش با آزمون T تک نمونه ای و ضریب کندال با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که بازاریابی الکترونیکی به طور مستقیم به میزان 47% بر ارتقاء و توسعه صنعت تأثیر داشت؛ بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان تاثیر دارند.

کلمات کلیدی: بازاریابی الکترونیکی، توسعه صنعت گردشگری، گردشگران استان همدان

ارجاع به مقاله
رضایی ع. ا., & اعظمی م. (1400). بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(16), 25-35. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/655

  • دفعات مشاهده مقاله: 241
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 299