بازاریابی حسی

 • نرگس دل افروز 1
 • مهرداد فولادی 2
 • داریوش ضیا 3
 • حجت نجاتی 4
 • سعید قبادی 5
 • 1 استادیار مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد رشت
 • 2 دانشجوی دکترای بازاریابی، بین الملل انزلی
 • 3 دانشجوی دکترای بازاریابی، بین الملل انزلی
 • 4 دانشجوی دکترای بازاریابی، بین الملل انزلی
 • 5 دانشجوی دکترای بازاریابی، بین الملل انزلی
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 5 (1397) , صفحه 116-124
چاپ شده: 1397-05-09

چکیده

شرکت هاى بزرگ امروز به دنبال روشها و کانالهاى متنوعى هستند که با تمام ظرفیت و پتانسیل از شیوه هاى نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش هاى جدید به وفادارى مشتریانشان اقدام کنند. بازاریابی حسی یکی از ابزارهای مهم و نسبتاً جدیدتر نسبت به سایر ابزارهای ارتباطات (ترویج،تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، چاشنی های فروش و بازاریابی مستقیم) بازاریابی حسی، فرآیند شناسایی و تأمین نیازها و علایق مشتری به روشی سودآور است تا آنها را درگیر ارتباطات دوجانبه ای کند که شخصیت نام های تجاری (برندها) را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف، ارزش افزوده ایجاد کند. در مقاله حاضر، ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به بازاریابی حسی، به بیان مختصری از تعاریف، تاریخچه، تعاریف و ابعاد بازاریابی حسی را ارائه نموده است.

کلمات کلیدی: بازاریابی حسی, بازاریابی نوین

ارجاع به مقاله
دل افروز ن., فولادی م., ضیا د., نجاتی ح., & قبادی س. (1397). بازاریابی حسی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(5), 116-124. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/60

 • دفعات مشاهده مقاله: 196
 • دفعات دانلود مقاله کامل : 240