بررسی نارسائی های تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی

  • بهمن لکی 1
  • 1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه ازاد اسلامی، شوشتر، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 5 (1397) , صفحه 98-109
چاپ شده: 1397-05-09

چکیده

خط مشی گذاري عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می شود و اهمیت آن در پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست، لیکن فرآیند تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمان های ایران با معضلاتی همراه است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی نارسائیهای تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمانهای ایرانی انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف، بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت و شیوه اجراء، از نوع مروری  و کتابخانه ای بوده و حاصل مطالعه و بررسی و گردآوری نویسندگان از منابع مختلف می باشد. در این مقاله ابتدا مبانی نظری خط مشی‌های عمومی توضیح داده شده و سپس فرایند اجرای آن تشریح می‌شود. در ادامه و با استناد به مطالعات و شواهد موجود، نارسائیهای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی در قالب 9 بعد مختلف تبیین می‌گردد. این مقاله با بررسی ادبیات مربوط به نارسائی‌های اجرای خط مشی‌های عمومی و نتیجه‌گیری از میاحث مطرح شده به پایان می رسد.

کلمات کلیدی: خط مشی, تدوین خط مشی, اجرای خط مشی, سیاست گذاری, نارسائی اجرا

ارجاع به مقاله
لکی ب. (1397). بررسی نارسائی های تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(5), 98-109. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/58

  • دفعات مشاهده مقاله: 300
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 348