بررسی عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر توسعه مدیریت مشارکتی روستایی (مطالعه موردی: روستای پسیخان شهرستان رشت استان گیلان)

  • محسن قربانزاد کهنه سری 1
  • 1 دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 5 (1397) , صفحه 89-97
چاپ شده: 1397-05-09

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادي تاثیرگذار برتوسعه مدیریت مشارکتی روستایی می باشد. امروزه بیشترصاحب نظران توسعه به ویژه توسعه روستایی معتقدندکه دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت آحاد مردم درفرآیند مدیریت ممکن نیست و با مشارکت مردم و توسعه مدیریت مشارکتی این فرایند قابل اجرا، تسهیل وکم هزینه تر می شود، چراکه مشارکت هاي مردمی شرط اصلی موفقیت برنامه ها می باشند. این تحقیق از روش معیاري و از نوع مطالعات کاربردي و روش تحقیق حاضر نیز، توصیفی- تحلیلی - ترکیبی است. گردآوري اطلاعات به صورت اسنادي، میدانی، پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماري این تحقیق شامل خانوارهاي روستای پسیخان شهرستان رشت استان گیلان می باشند که  در سال 1396 داراي 122 خانوار و جمعیت این روستا برابر با  503 نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 225 نفر محاسبه گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با استفاده ازآمارتوصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی آزمون T  می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بهترشدن اوضاع اقتصادي روستاییان، میزان مشارکت آن ها را در فرایند توسعه مدیریت مشارکتی روستایی افزایش می دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت, مدیریت مشارکتی روستایی, عوامل اقتصادی, توسعه

ارجاع به مقاله
قربانزاد کهنه سری م. (1397). بررسی عوامل اقتصادي تاثیر گذار بر توسعه مدیریت مشارکتی روستایی (مطالعه موردی: روستای پسیخان شهرستان رشت استان گیلان). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(5), 89-97. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/57

  • دفعات مشاهده مقاله: 175
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 170