بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • توفيق حاجي 1
  • فهيمه شريفي 2
  • 1 مربي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پيرانشهر، پیرانشهر، ایران
  • 2 مربي گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد، مهاباد، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 14 (1399) , صفحه 121-138
چاپ شده: 1399-09-29

چکیده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. سياست تقسيم سود همواره يکي از بحث برانگيزترين مباحث مالي بوده و همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. از جمله موارد عدم شفافيت اطلاعاتي بازار، مشخص نبودن خط مشي تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس ميباشد كه به نظر مي رسد در بورس به آن توجه خاصي نشده است. جامعه آماري پژوهش 132 شركت در دوره زماني 1385 تا 1390 انتخاب شده است. براي بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود از مدل رگرسيون خطي ساده استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد بين عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود دارد و همبستگي بين آنها مثبت است به اين معنا که به ازاي هر واحد افزايش در عدم تقارن اطلاعاتي، شرکتها با افزايشي معادل 0.136 واحد در نسبت پرداخت سود خود روبرو خواهند شد. همچنين نتايج پژوهش بيانگر اين است که متغيرهاي فرصتهاي سرمايه گذاري و تمرکز مالکيت بر سياست تقسيم سود تاثيري معناداري دارد اما تاثير متغيرهاي نقدينگي، گردش سهام، اندازه شرکت، حجم معاملات، ارزش معاملات و نقدشوندگي بر سياست تقسيم سود معنادار نمي باشد.

کلمات کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتي، سياست تقسيم سود، نقدينگی

ارجاع به مقاله
حاجي ت., & شريفي ف. (1399). بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(14), 121-138. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/567

  • دفعات مشاهده مقاله: 296
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 160