بررسی سيستم اطلاعات مديريت پروژه در واحدهاي پژوهشي

  • حسین رضایی 1
  • لیلا شریفیان 2
  • زهرا سادات شاه احمدقاسمی 3
  • 1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (نویسنده مسئول)
  • 2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  • 3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 5 (1397) , صفحه 14-27
چاپ شده: 1395-05-09

چکیده

روش‏هاي برنامه‏ريزي و كنترل پروژه از گذشته در زمينه هاي عمراني و احداث صنايع به خصوص پروژه‏هاي بزرگ در كشور مورد استفاده قرار می‏گرفته است، اما در ساير زمينه ها از جمله پروژه هاي تحقيقاتي كه ماهيتاً از ابهاماتي نظير مشخص نبودن جزئيات برخي كارها، عدم وجود قطعيت در اكثر زمان‏هاي برآوردي فعاليت‏ها، مواجه شدن با بن بست حين اجراي پروژه و لزوم از سرگيري رشته جديدي از امور و ... برخوردارند، كمتر مورد توجه قرار گرفته و توان برنامه‏ريزي، نظارت، بهره برداري مناسب از منابع و كنترل هزينه ها را به شدت كاهش داده است. بر این اساس هدف مقاله حاضر بررسی سيستم اطلاعات مديريت پروژه در واحدهاي پژوهشي است. روش پژوهش مورد نظر کیفی است که بر اساس آن مصاحبه‏هایی از مسؤلین هر قسمت شده است. یافته‏های پژوهش بیانگر آن است که از طريق افزودن اجزاء مورد نياز به ساختار نظام برنامه‏ريزي و كنترل پروژه، طرح يك سيستم اطلاعات مديريت و رويه هايي كارآمد به گونه‏اي ارائه شده است كه بر اساس اين مدل تمامي اطلاعات و جزئيات ضروري جهت برنامه‏ريزي، هدايت و نظارت همه جانبه بر پروژه در يك واحد تحقيقاتي به طور يكپارچه گردآوري شده است. به واسطه دسترسي به اطلاعات متمركز و امكان برقراري ارتباط بين كليه واحدهاي سازمان، و همچنين وجود مكانيزم‏هاي لازم براي تفكيك حساب‏هاي پروژه ها و كنترل هزينه‏ها، امر ارزيابي پيشرفت واقعي فعاليت‏ها، پرداخت عادلانه حق الزحمه به همكاران پروژه، برنامه‏ريزي مجدد و افزايش دقت برنامه‏ريزي‏ها، موجبات مديريت دقيق بر پروژه هاي پژوهشي فرآهم آمده است.

کلمات کلیدی: مديريت، برنامه‏ريزي و كنترل پروژه, سيستم اطلاعات مديريت, واحد پژوهشي

ارجاع به مقاله
رضایی ح., شریفیان ل., & شاه احمدقاسمی ز. س. (1395). بررسی سيستم اطلاعات مديريت پروژه در واحدهاي پژوهشي. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(5), 14-27. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/51

  • دفعات مشاهده مقاله: 197
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 206