شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران

  • مرتضی شفیع زاده 1
  • حبیب موحدی کوزانی 2
  • 1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، كارشناس آتش نشاني و مدرس دانشگاه جامع علمي- كاربردي، رشت، ایران.
  • 2 كارشناس ارشد مديريت اجرايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، كارشناس آتش نشاني و مدرس دانشگاه جامع علمي- كاربردي، رشت، ایران.
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 13 (1399) , صفحه 116-134
چاپ شده: 1399-06-12

چکیده

 امروزه مدیریت بحران جزء جدایی ­ناپذیر برنامه ­ریزی شهری معاصر تلقی می ­شود و از جمله سناریوهای کارآمد برای ساماندهی وضعیت آسیب­ دیدگان «مکان­یابی اسکان اضطراری» است. اسکان اضطراری مرحل ه­ای است که طی آن فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگا ه­ها پس از بحران صورت می گیرد. از نظر اجتماعی مسکن اضطراری به معنای نجات آوارگان، کمک به مصدومان و شروع فعالیت­ های روزانه پس از بحران است. در این نوع اسکان، فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاه­ ها پس از بحران انجام می­ گیرد. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق اسنادی و پیمایشی است. براساس داده­ های استخراج شده از طرح جامع شهر شهر رشت، معیارهای نزدیکی به کاربری مسکونی، وجود فضای باز، دوری از مناطق دارای مخاطرات طبیعی، دسترسی به شبکه­ های مناسب و دوری از تاسیسات مخاطره آمیز به عنوان شاخص­های مکان یابی انتخاب شدند. سپس از کارشناسان مسائل شهری خواسته شده اولویت­ ها را مشخص سازند. نتایج نشان داد وجود شبکه دسترسی مناسب دارای بیش­ترین وزن (0.242) و نزدیک بودن به کاربری مسکونی دارای کم­ترین وزن (0.110) است. در نهایت مکان­ های پیشنهادی جهت اسکان اضطراری در هر یک از مناطق شهر رشت ارائه شد.

کلمات کلیدی: اسکان اضطراری، اسکان موقت، مدیریت بحران و بالایای طبیعی

ارجاع به مقاله
شفیع زاده م., & موحدی کوزانی ح. (1399). شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(13), 116-134. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/440

  • دفعات مشاهده مقاله: 229
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 257