مدلی برای شناسایی تاثیر پیشایندها و پیامدهای تعیین هویت مصرف¬کننده از طریق برند در شهرستان انزلی (مورد مطالعه: برندهای تلفن همراه)

  • سعید امینی 1
  • رضا احتشام راثی 2
  • حسین طاهری 3
  • وحید امینی 4
  • 1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (نویسنده مسئول)
  • 2 استادیار گروه مدیریت صنعتی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین
  • 3 دانشجوی دکترا مدیریت¬ورزشی، گروه مدیریت و حسابداری،دانشگاه صنعتی شاهرود،سمنان
  • 4 کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 4 (1397) , صفحه 24-73
چاپ شده: 2019-08-03

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر پیشایندها و پیامدهای تعیین هویت مصرف کننده از طریق برندمی باشد. در مدل پیشنهادی، علاوه بر بررسی پیشایندها و پیامدهای تعیین هویت مصرف کننده از طریق  برند نقش تعدیل گری درگیری ذهنی طبقه ی محصول نیز مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه ی آماری این پژوهش را ، کلیه ی مشتریان برندهای تلفن همراه در شهرستان  بندرانزلی تشکیل می دهند که شامل 450 نفر بودند. از بین این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ، نمونه‌ای به تعداد 207 نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی و ازلحاظ نحوه جمع آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش از پرسشنامه تخصصی در زمینه برند که آمیخته شده با پرسشنامه (کونزل ، هالیدی 2008 و  استاکبرگر 2012) برای جمع‌آوری داده ها و برای تأیید روایی پرسشنامه از روش س اچ لاوشه، از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از نرم‌افزار SPSS 20 استفاده شد و آلفای کرونباخ 948/0 بدست آمد نشان از پایایی بالای پرسشنامه بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای SPSS 20 ، LISREL8/8 ، مدل تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد پس از تجزیه و تحلیل داده ها به روش ضریب مسیر، یافته های تحقیق نشان داد که پرستیژ برند، تجربیات به یادماندنی برند، رضایت و ارتباطات شرکتی، بر تعیین هویت مصرف کننده از طریق برند و تعیین هویت مصرف کننده از طریق برند بر تبلیغات شفاهی مثبت، خرید مجدد و تعهد به برند تأثیرگذار می باشند. هم چنین یافته ها حاکی از آن بود که وقتی مصرف کننده، درگیری ذهنی بالاتری نسبت به طبقه ی محصول برند داشته باشد، روابط بین تعیین هویت مصرف کننده از طریق برند و هر چهار پیشایندش مثبت خواهند بود.

کلمات کلیدی: تعهد به برند, تبلیغات شفاهی مثبت, خرید مجدد, تعیین هویت مصرف کننده ازطریق برند

ارجاع به مقاله
امینی س., احتشام راثی ر., طاهری ح., & امینی و. (2019). مدلی برای شناسایی تاثیر پیشایندها و پیامدهای تعیین هویت مصرف¬کننده از طریق برند در شهرستان انزلی (مورد مطالعه: برندهای تلفن همراه). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(4), 24-73. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/40

  • دفعات مشاهده مقاله: 165
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 174