تبیین رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر زنجان

  • سیده مهسا موسوی 1
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 4 (1397) , صفحه 15-23
چاپ شده: 2017-06-22

چکیده

هدف از پژوهش بررسی رابطۀ بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی است. جامعه آماری آن مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان زنجان در سال تحصیلی 96- 95 به حجم 234 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامۀ خود گزارش دهی هوش معنوی گینک و رفتار شهروندی سازمانی پادساکوف و همکاران پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری  ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام و نرم افزار22  Spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین مولفه های هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، آگاهی متعالی، معناسازی شخصی و گسترش خودآگاهی) می توانند مولفه نوع دوستی و وظیفه شناسی معلمان را تبیین و مولفه های تفکر انتقادی وجودی، آگاهی متعالی و معنا سازی شخصی می توانند مولفه احترام و رفتار شهروندی سازمانی کلی معلمان را پیش بینی کنند. مولفه های پیش بین معنا سازی شخصی و آگاهی متعالی، مولفه بردباری و مولفه های پیش بین گسترش خودآگاهی و تفکر انتقادی وجودی می توانند آداب اجتماعی معلمان را بطور معناداری تبیین نمایند.

کلمات کلیدی: هوش معنوی, رفتار شهروندی سازمانی, مدیران مدارس ابتدایی

ارجاع به مقاله
موسوی س. م. (2017). تبیین رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر زنجان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(4), 15-23. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/39

  • دفعات مشاهده مقاله: 164
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 161