تغییرات سازمانی

  • سید صادق حجتی 1
  • 1 گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 3 (1396) , صفحه 104-108
چاپ شده: 1396-10-12

چکیده

تحول و دگرگونی، امری قهری است و سازمان های انسانی ناگریز در معرض تحول و تغییراند. منتهی، رهبران و مدیران سازمان ها یا این تغییرات و تحولات را مدیریت و هدایت می کنند، یا با انفعال و ودادگی در گرداب تغییرات غرق می شوند و خود وسازمان را به نابودی می کشانند.

از این رو، در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مطالعه و بررسی مدل های تغییر سازمانی، «مدل پویای تغییر» به عنوان موثرترین مدل برای مدیریت تغییرات و هدایت تغییرات در سازمان های انسانی معرفی و تبیین گردد.

کلمات کلیدی: تحول, مدیریت تغییر، تغییرات سازمانی, انواع تغییر, مدل های تغییر

ارجاع به مقاله
حجتی س. ص. (1396). تغییرات سازمانی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(3), 104-108. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/34

  • دفعات مشاهده مقاله: 283
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 235