بررسی تاثیر هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود

  • محمد محمدی 1
  • سید عباس هاشمی 2
  • 1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، اصفهان، ایران
  • 2 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 20-34
چاپ شده: 1398-12-03

چکیده

یکی از مهم ترین و پرکاربردترین نسبت های تصمیم گیری در خرید و فروش در بازار سرمایه نسبت قیمت به سود می باشد، این شاخص می تواند تحت تاثیر هیجانات سرمایه گذاران قرار گیرد و باعث ایجاد حباب در این نسبت شود. این پژوهش هدف خود را بررسی تاثیر هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرارداده است. در اين مطالعه، با استفاده از روش حذف سيستماتيک، نمونه‌اي متشکل از 91 شرکت از بين شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1390 تا 1395 انتخاب گرديده است. با توجه به متغير‌ها و مباني نظري پژوهش سه  فرضيه براي پژوهش مطرح شده و براي آزمون فرضيه‌ها از روش‌هاي اقتصاد سنجي استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي اول تا سوم نشان داد که هیجانات سرمایه گذاران  بر نسبت قیمت به سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی: هیجانات سرمایه گذاران، نسبت قیمت به سود، مالی رفتاری

ارجاع به مقاله
محمدی م., & هاشمی س. ع. (1398). بررسی تاثیر هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 20-34. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/314

  • دفعات مشاهده مقاله: 80
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 69