تجزیه و تحلیل مدلهای مرجع مدیریت راهبردی متناسب با سازمانهای ماموریت محور و بررسی نقش نظریه بازی ها در آنها

  • عباس چهاردولی 1
  • میثم واحدی مقدم 2
  • 1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
  • 2 کارشناس ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 72-90
چاپ شده: 1398-11-30

چکیده

با بهره­ گیری از مفهوم مدیریت راهبردی می­توان در مسیر نیل به اهداف سازمان حرکت کرد. سازمان­های ماموریت محور باید بر اساس یک مدل مدیریت راهبردی اهداف خود را برنامه­ریزی، اجرا و اصلاح نمایند. نظریه بازی­ها مطالعه رفتار منطقی در شرایطی است که وابستگی متقابل وجود دارد. هر بازیکن از آن­چه که دیگران در بازی انجام می­دهند، تاثیر می­ پذیرد، رفتار خود بازیکنان نیز بر دیگران تاثیر می­ گذارد. نظریه بازی­ها ابزاری توانمند در ارائه بینش برای یک محیط رقابتی است. هدف این پژوهش شناخت، تحلیل و دسته ­بندی مدل­های مدیریت راهبردی در جهت بهینه ­سازی تصمیم ­های سازمان­های ماموریت­ محور و پیشنهاد به­ کارگیری نظریه بازی است. در این خصوص ابتدا به بررسی ادبیات پژوهش، سپس تحلیل دیدگاه­های رهبری، سیر تکاملی مدیریت راهبردی و مدل­های مدیریت راهبردی پرداخته شد. سازمان­های ماموریت محور و نظریه بازی­ها معرفی شدند و در نهایت کاربرد نظریه بازی­ها در مدیریت راهبردی مطرح گردید. نتایج نشان می­ دهد این ساختار به مدیران ارشد سازمان­ها کمک می­ کند نسبت به تغییرات محیط واکنش مناسب داشته باشند.

کلمات کلیدی: مدیریت راهبردی، مدل های مدیریت راهبردی، سازمان های ماموریت محور، نظریه بازی

ارجاع به مقاله
چهاردولی ع., & واحدی مقدم م. (1398). تجزیه و تحلیل مدلهای مرجع مدیریت راهبردی متناسب با سازمانهای ماموریت محور و بررسی نقش نظریه بازی ها در آنها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 72-90. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/313

  • دفعات مشاهده مقاله: 235
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 280