نقش کارآفرینی سبز بر عملکرد زیست محیطی «بر اساس مدل خود سازماندهی»

  • لیلا میوه چی 1
  • جمشید عدالتیان شهریاری 2
  • 1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • 2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 59-71
چاپ شده: 1398-11-26

چکیده

اهمیت اصطلاح کارآفرینی سبز در دو حوزه علمی کارآفرینی و اقتصاد محیط زیست به حدی است که از یک طرف اقتصاددانان محیط زیست نواقص بازار را مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست دانسته و از طرف دیگر، ادبیات کارآفرینی عنوان می نماید که نواقص بازار نقش مهمی در بهره برداري از فرصت هاي جدید توسط کارآفرینان پیشرو دارد. در این مقاله با معرفی کارآفرینی سبز و نقش آن در بهبود عملکرد زیست محیطی تحت چرخه «مدل خودسازماندهی» می پردازیم. در ادامه، عوامل اساسی این چرخه مانند نهادها و قوانین مرتبط، تکنولوژی کارآمد و بهبود عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است، بطوریکه ارائه مدل برای مباحث کارآفرینی سبز، توجه به تکنولوژی حامی محیط زیست و تاثیرات نهادها (قوانین و بازار) از محور های نتايج اين تحقیق بوده است.

 

کلمات کلیدی: کارآفرینی سبز، عملکرد زیست محیطی، مدل خود سازماندهی

ارجاع به مقاله
میوه چی ل., & عدالتیان شهریاری ج. (1398). نقش کارآفرینی سبز بر عملکرد زیست محیطی «بر اساس مدل خود سازماندهی». نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 59-71. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/311

  • دفعات مشاهده مقاله: 172
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 208