رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ مشتریان در زنجیره تأمین محصولات شرکت پتروشیمی استان ایلام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

  • آرام مقدم فر 1
  • یاسر امامیان 2
  • 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام، ایران
  • 2 مربی گروه مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 110-126
چاپ شده: 1398-11-07

چکیده

امروزه با تنگ‌تر شدن عرصه رقابت در فاكتورهاي وفاداري مشتري، سازمان‌ها به دنبال راهي براي جذب و حفظ مشتريان هستند. هدف پژوهش حاضر، رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر جذب و حفظ مشتريان در زنجيره تأمين محصول شركت پتروشيمي استان ايلام با استفاده از فرآيند تحليل سلسله‌مراتبي AHP مي‌باشد. در اين پژوهش از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شد و براي تحليل داده‌ها از نرم‌افزار Expert choice v11، Lisrel v10.20 و Excel v2016 استفاده شده است. هدف این پژوهش کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی پیمایشی میباشد. نتايج حاكي از آن است كه با توجه به نتايج تحليل عاملي نشان داده شده كه عملكرد بازار، عملكرد مالي، كيفيت محصولات، ارزش ريالي و بازاريابي از عوامل مؤثر بر جذب مشتري در شركت پتروشيمي ايلام مي‌باشد. همچنين مؤلفه‌هاي همدلي، برآورده كردن انتظارات، قابل اعتماد بودن، پاسخگو بودن و بازخورد مشتري جزو عوامل مؤثر بر حفظ مشتري در شركت پتروشيمي ايلام مي‌باشند. نتايج رتبه‌بندي با استفاده از تحليل سلسله‌مراتبي نشان داده شد كه در بين مؤلفه‌هاي جذب مشتري، مؤلفه عملكرد بازار در رتبه اول و مؤلفه بازاريابي در رتبه پنجم قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: جذب و حفظ مشتريان، زنجیره تأمین، شرکت پتروشیمی، تحلیل سلسله مراتبی

ارجاع به مقاله
مقدم فر آ., & امامیان ی. (1398). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ مشتریان در زنجیره تأمین محصولات شرکت پتروشیمی استان ایلام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 110-126. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/300

  • دفعات مشاهده مقاله: 255
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 201