نقش تجربه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود

  • حسن معينيان 1
  • محسن حيدريان 2
  • حسین معينيان 3
  • 1 کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند، واحد تهران، ایران
  • 2 کارشناسی ارشد، مديريت بازرگانی، گرایش استراتژیک، گروه مديريت، دانشگاه مهر البرز، واحد تهران، ایران
  • 3 کارشناسی ارشد، مديريت دولتی، گرایش مديريت تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 100-117
چاپ شده: 1398-11-01

چکیده

یکی از رسالت های مهم دانش حسابداری، ارتقای بهینه علم استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است. جهت افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود نظام راهبری شرکتی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی منجر به بهبود کیفیت سود و گزارشگری مالی می شود. ولی با توجه به سابقه کم کمیته حسابرسی (لازم الاجراء از سال 1391) نمی توان به صورت قطعیت نسبت به ارتباط تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی وکیفیت سود قضاوت نمود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سال های 1391 تا 1396 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 141 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی (پانل دیتا) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود شرکت ها تاثیر معناداری ندارد.

کلمات کلیدی: کیفیت سود، کمیته حسابرسی، تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی

ارجاع به مقاله
معينيان ح., حيدريان م., & معينيان ح. (1398). نقش تجربه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 100-117. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/298

  • دفعات مشاهده مقاله: 127
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 114