بررسی تاثیر نقدگونگی سهام و ساختار خانوادگی مالکیت بر ساختار سرمایه

  • حسن معينيان 1
  • محسن حيدريان 2
  • حسین معينيان 3
  • 1 کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند، واحد تهران، ایران
  • 2 کارشناسی ارشد، مديريت بازرگانی، گرایش استراتژیک، گروه مديريت، دانشگاه مهر البرز، واحد تهران، ایران
  • 3 کارشناسی ارشد، مديريت دولتی، گرایش مديريت تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 81-99
چاپ شده: 1398-11-01

چکیده

یکی از مباحث مهم در ادبیات مالی تعیین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت می باشد. اگرچه عوامل متعددی در تعیین ساختار سرمایه شرکت نقش ایفا می کنند، لیکن هدف این پژوهش بررسی تاثیر نقدگونگی سهام و ساختار خانوادگی مالکیت بر ساختار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1389 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 105 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر روش رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی است. نقدشوندگی با استفاده از معیار آمیهود مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اهرم مالی با استفاده از روش ارزش بازار و ارزش دفتری اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام تاثیری منفی و معنادار بر نسبت اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری دارد. اما نقدشوندگی سهام تاثیر معناداری بر نسبت اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار ندارد. از دیگر یافته های پژوهش عدم تأثیرگذاری مالکیت خانوادگی بر نسبت اهرم مالی (هم اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری و هم اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار) می باشد.

کلمات کلیدی: نقدشوندگی سهام، مالکیت خانوادگی، اهرم مالی

ارجاع به مقاله
معينيان ح., حيدريان م., & معينيان ح. (1398). بررسی تاثیر نقدگونگی سهام و ساختار خانوادگی مالکیت بر ساختار سرمایه. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 81-99. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/297

  • دفعات مشاهده مقاله: 244
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 254