سطح بندی شاخص های موثر بر حداکثر سازی سود در شرکت های بیمه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)

  • پیمان صاحبی پور 1
  • یاسین فاتحی 2
  • 1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران
  • 2 کارشناس حسابداری مالی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، رشت، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 67-80
چاپ شده: 1398-10-30

چکیده

سودآوري یکی از مهمترین عناصري است که همه افراد ذینفع در شرکت ها براي آن اهمیت بالایی قائل هستند. بدین گونه که مدیران براي نشان دادن عملکرد خود از سود و سودآوري استفاده می کنند، صاحبان سهام براي نگهداري یا فروش سهام خود بر اساس سودآوري شرکت تصمیم گیري می کنند، مؤسسات مالی بر مبناي سودآوري شرکت ها به آنها اعتبار پرداخت می نمایند و نهایتاً سرمایه گذاران براي خرید سهام شرکت ها بر اساس سودآوري تصمیم گیري می کنند. براساس نظریه هاي خرد، شرکت ها سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسا نند. امکان دارد دو هدف به حداکثر رسانیدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمایه گذاري در فعالیت ها و طرح هاي مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. اين تحقيق ازنظر هدف، کاربردی است. در تقسيم بندی بر اساس ماهيت و روش گردآوری داده ها، تحقيقات علمی را می توان به پنج گروه تاريخی، توصيفی، همبستگی، تجربی و علی تقسيم بندی نمود. تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت و روش، توصيفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. در این تحقیق به دلیل ماهیت کار صورت گرفته و استفاده از تکنیک ISM، از مصاحبه ساختاریافته به همراه پرسشنامه به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌شده است. با توجه به مدل ISM تاثیر گذارترین شاخص، شاخص های 4- همگام بودن با تکنولوژی و 6- کیفیت خدمات می باشد و تاثیر پذیرترین شاخص نیز شاخص 12- بازده حقوق صاحبان سهام شناسایی شده است.

کلمات کلیدی: حداکثر سازی سود، سطح بندی، شرکت بیمه، ISM

ارجاع به مقاله
صاحبی پور پ., & فاتحی ی. (1398). سطح بندی شاخص های موثر بر حداکثر سازی سود در شرکت های بیمه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 67-80. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/296

  • دفعات مشاهده مقاله: 198
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 269