تاثیر سیاست سرمایه در گردش میانه رو بر انعطاف پذیری مالی با توجه به ساختار مالکیت

  • فرزین خوشکار 1
  • مسعود خانمحمدی گللو 2
  • جواد فتوح 3
  • 1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 53-66
چاپ شده: 1398-10-30

چکیده

افزایش ارزش شرکت یا افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مناسب و مطلوب حاصل می­شود و حداکثر کردن ارزش شرکت زمانی تحقق می­یابد که شرکت از سلامت مالی برخوردار باشد. در این تحقیق اطلاعات 110 شرکت که در طی سال های 1390 الی 1396 در بورس حضور داشتند مورد آزمون قرارگرفت. تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش و آزمون فرضيات آن توسط نرم ­افزار spss 16 و Eviews 19 انجام شده است. اين پژوهش از جنبه روش استنتاج توصيفي ـ تحليلي و از نوع رگرسيون و همبستگي مي­باشد و از نظر زماني و نوع طرح پژوهش، پسرويدادي است. همچنين داده­ها در اين پژوهش مبتني بر داده­هاي كمي و درچارچوب استدلالات قياسي- استقرايي مي­باشد در این تحقیق 3 فرضیه تدوین شده است که با توجه به تجزیه وتحلیل داده ها این تحقیق نشان می‌دهد که تاثیر سیاست سرمایه درگردش میانه­رو بر انعطاف ­پذیری مالی در شرکت­ها با مالکیت‌های مدیریتی، خصوصی و نهادی ، رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: سرمایه در گردش، انعطاف پذیری مالی، ساختار مالکیت، سیاست سرمایه، سرمایه در گردش میانه رو

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., خانمحمدی گللو م., & فتوح ج. (1398). تاثیر سیاست سرمایه در گردش میانه رو بر انعطاف پذیری مالی با توجه به ساختار مالکیت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 53-66. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/295

  • دفعات مشاهده مقاله: 238
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 196

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده