سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از سیستم های بانکی شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • مهدی نیازی 1
  • رضوان حجازی 2
  • 1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
  • 2 استاد حسابداری، دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 42-52
چاپ شده: 1398-10-30

چکیده

در شرایط کنونی که سازمان‌ها به‌عنوان نظام اجتماعی باز در تعامل با محیط، موقعیت‌های آشوبناک و نامطمئن را تجربه می‌کنند، تمرکز بر مفهوم عدم اطمینان محیطی اهمیت به سزایی دارد. هدف این پژوهش سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از دستگاه‌های بانکی شرکت‌های صنعت خودروسازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، كاربردي است و با توجه به ماهيت از نوع توصيفي و چون به تبیین رابطه بین متغیرها می‌پردازد از نوع همبستگي محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی (مشتمل بر شرکت‌های خودروساز و ساخت قطعات خودرو) پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که تعداد آن‌ها 22 شرکت می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات پژوهش از نرم‌افزار ره‌آورد نوين 3 و سايت اينترنتي Codal.ir سازمان بورس اوراق بهادار استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر چه میزان عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان نیز سود عملیاتی شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. همچنین هر چه عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان تأمین مالی از طریق بانک نیز افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی: عدم اطمینان محیطی، سود عملیاتی، تأمین مالی، بورس، سیستم‌های بانکی.

ارجاع به مقاله
نیازی م., & حجازی ر. (1398). سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از سیستم های بانکی شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 42-52. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/283

  • دفعات مشاهده مقاله: 162
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 83