بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد فروشگاههای زنجیره ای از طریق نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی

  • موسی رحيمی 1
  • الهه رحیمی 2
  • 1 مربی، گروه مديريت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
  • 2 مربی، گروه مديريت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 1-17
چاپ شده: 1398-10-04

چکیده

امروزه، سازمان های خدمات ومالی از جمله فروشگاههای زنجیره ای، با تلاش بیشتر در زمینه فعالیت های مبتنی بر بازاریابی دیجیتال، نگرش مثبتی را در ذهن مصرف کنندگان خود ایجاد می کنند. آن ها می توانند با تعهد به اصول قابلیتهای بازاریابی در راستای توجه به نظام بازاریابی، تصویر بهتری از خدمات خود ارایه نموده و تداعی مثبتی را از نام خود در اذهان مصرف کننده بگنجانند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد فروشگاههای زنجیره ای با تاکید بر نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی بوده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران بازاریابی و فروش فروشگاههای زنجیره ای شهر شیراز می باشند. به منظورجمع آوری داده ها از پرسش نامه با طیف 5 تایی لیکرت بر اساس متغیر­های تحقیق استفاده گردیده است. پرسش نامه های تحقیق پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی مسیری ساختاری در قالب رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده است. نتايج تحقیق نشان داد بازاریابی دیجیتال بر عملکرد وقابلیتهای بازاریابی تاثیر مثبت و معنی دار داشته است. درهمین راستا نتایج نشان داد تاثیر متغیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد معنادار شده است. ازطرفی نتابج فرضیه میانجی نشان داد تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر رابطه بازاریابی دیجیتال و عملکرد معناداری بوده است.

کلمات کلیدی: بازاریابی دیجیتال، قابلیتهای بازاریابی، عملکرد، فروشگاههای زنجیره ای

ارجاع به مقاله
رحيمی م., & رحیمی ا. (1398). بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد فروشگاههای زنجیره ای از طریق نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 1-17. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/279

  • دفعات مشاهده مقاله: 184
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 79