بررسی مروری صنعت توریسم و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن

  • علی دانش زاد 1
  • مرجان دامن کشیده 2
  • 1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
  • 2 مدیر گروه و استادیار گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 1110-1119
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست گذاران توسعه، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند که می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌های گردشگری، نقش مؤثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه‌ای، بر عهده داشته باشد. صنعت گردشگری به صورت غیر مستقیم نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. به صورتی که اگر گردشگری به دلیل تعامل زیادی که با دیگر فعالیت‌های اقتصادی دارد، سایر فعالیت‌های اقتصادی که به صنعت گردشگری کالا و یا خدمات ارائه می دهند و یا محصول آن را مصرف می کنند، همراه با رشد صنعت گردشگری رشد خواهند کرد. از طرفی انرژي یک نیاز اساسی براي استمرار توسعه اقتصادي، تدارك و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشري است. مصرف انرژي در جهان طی سال‌هاي گذشته روند پرشتابی به خود گرفته است. در حال حاضر انرژی در فرآیند تولید کالاهای مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب زندگی بطور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعالیت های گردشگری سبب به وجود آمدن آثار جانبی منفی از جمله تخریب محیط زیست شده است. از مصادیق تخریب محیط زیست انتشار گازهای گلخانه ای است که طی پنجاه سال اخیر به شدت افزایش یافته است به طوری که موجودی گازهای دی اکسید کربن و متان موجود در جوّ نسبت به پیش از انقلاب صنعتی افزایش یافته است و در این میان دی اکسید کربن که از سوخت های فسیلی منتشر می‌شود، اصلی ترین گاز گلخانه‌ای انسان ساخت به شمار می رود. لذا این پژوهش در پی بررسی ارتباط مروری بین مصرف انرژی و صنعت توریسم و انتشار کربن دی اکسید می باشد تا بر این اساس سیاست گذاری های مناسب اتخاذ گردد.

کلمات کلیدی: مصرف انرژی، صنعت توریسم، رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن

ارجاع به مقاله
دانش زاد ع., & دامن کشیده م. (1402). بررسی مروری صنعت توریسم و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 1110-1119. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2436

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده