رابطه بین قیمت نفت و بازارهای سهام اسلامی در ایران

  • آسو امین عشایری 1
  • 1 کارشناس ارشد حسابداری بخش عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 599-609
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

در این پژوهش بررسی اثر گذاری قیمت نفت بر برخی شاخص ها در یک سیستم اقتصاد اسلامی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهمترین شاخص هایی که از قیمت نفت متاثر میشود، شاخص بورس و البته قیمت و بهبود فروش سهام تک تک شرکت های عضو بورس اوراق بهادار ایران میباشد. در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری استفاده شده و در نهایت مشخص شد که به طورکلی بورس از قیمت نفت تأثیر زیادی می‌گیرد و اصولاً این تأثیر برای بیشتر صنایع به‌صورت مستقیم است و به‌صورت هم‌جهت حرکت خواهند کرد.

کلمات کلیدی: کارشناس ارشد حسابداری بخش عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،

ارجاع به مقاله
امین عشایری آ. (1402). رابطه بین قیمت نفت و بازارهای سهام اسلامی در ایران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 599-609. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2376

  • دفعات مشاهده مقاله: 15
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 10