رابطه ی باورهای فراشناخت با امید به تحصیل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نهاوند با میانجی گری هوش هیجانی

  • فاطمه حبیب وند 1
  • محمدجعفر مهدیان 2
  • شهرام شهبازی 3
  • 1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
  • 2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
  • 3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 437-455
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رابطه‌ی باورهای فراشناخت با امید به تحصیل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نهاوند با میانجی گری هوش هیجانی، انجام شد. تحقیق حاضر با موضوع رابطه ی باورهای فراشناخت با امید به تحصیل دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نهاوند با میانجی‌گری هوش هیجانی از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی همبستگی بود. روش انجام کار به دو شیوه کتابخانه­ای و میدانی صورت گرفت.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نهاوند به تعداد 2544 بود که در سال تحصیلی 1401-1402 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری این تحقیق براساس جدول مورگان و کرجسی ابتدا شیوه خوشه‌ای مدارس و کلاس‌ها و سپس به روش تصادفی ساده به تعداد 334 نفر دانش‌آموزان انتخاب شد. در بین متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر هوش هیجانی بیشترین میانگین و باورهای فراشناخت، کمترین میانگین را کسب کردند. نتایج حاصل نشان داد که امید به تحصیل با نقش میانجی هوش هیجانی به میزان 49 % تحت تاثیر باورهای فراشناخت می باشد. امید به تحصیل با نقش میانجی هوش هیجانی به میزان 49 % تحت تاثیر باورهای مثبت درمورد نگرانی می باشد. امید به تحصیل با نقش میانجی هوش هیجانی به میزان 37 % تحت تاثیر باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر افکار منفی می باشد امید به تحصیل با نقش میانجی هوش هیجانی به میزان 39 % تحت تاثیر اعتماد شناختی می باشد امید به تحصیل با نقش میانجی هوش هیجانی به میزان 49 % تحت تاثیر باورها در مورد نیاز به کنترل افکار می باشد امید به تحصیل با نقش میانجی هوش هیجانی به میزان 59 % تحت تاثیر خودآگاهی شناختی می باشد.

کلمات کلیدی: باورهای فراشناخت، امید به تحصیل، هوش هیجانی، دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نهاوند

ارجاع به مقاله
حبیب وند ف., مهدیان م., & شهبازی ش. (1402). رابطه ی باورهای فراشناخت با امید به تحصیل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر نهاوند با میانجی گری هوش هیجانی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 437-455. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2357

  • دفعات مشاهده مقاله: 82
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 34