تاثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب کارکنان با نقش میانجی انرژی سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان خوزستان

  • علیرضا عسکرپور 1
  • خدیجه مطرودی 2
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 81-96
چاپ شده: 1402-11-20

چکیده

یکی از سازمان هایی که به نظر می رسد به شدت نیازمند به ظرفیت جذب دانش است، سازمان آموزش و پرورش است. اما باید در نظر داشت که ایجاد و نهادینه سازی ظرفیت جذب در سازمان، نیازمند متغیرها و عوامل پیشایندی است، از این رو این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل تاثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب کارکنان با نقش میانجی انرژی سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان خوزستان انجام گرفت. روش انجام تحقیق حاضر از نوع همبستگی و توصیفی بود. جامعه آماری کلیۀ کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان می باشند، و حجم نمونه براساس جدول مورگان 169 نفر محاسبه گردید شیوه نمونه گیری نیز، نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز(1989) ظرفیت جذب دانش توسط کامیسون و فورس (2010) و پرسشنامه محقق ساخته انرژی سازمانی بود. پردازش های آماری لازم در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار تحلیلی – کاربردی SPSS و نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته ها نشان داد که تاثیر ساختار ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب با ضریب مسیر 492/0 در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می باشد. تاثیر ساختار سازمانی بر انرژی سازمانی با ضریب مسیر 516/0 در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می باشد. همچنین، با توجه به آماره آزمون سویل (79/3) و سطح معناداری (004/0) ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب از طریق نقش میانجی گر انرژی سازمانی تاثیر غیرمستقیم 3/29 درصد دارد. بنابراین تعدیل ساختارهای سازمانی پیچیده و غیرمنعطف و حرکت به سمت ساختارهای منعطف و مبتنی بر دموکراسی می تواند ارتقادهندۀ ظرفیت جذب و انرژی سازمانی باشد که در نهایت بهره وری سازمان را ارتقا می دهد.

کلمات کلیدی: انرژی سازمانی، ساختار سازمانی، ظرفیت، جذب کارکنان، آموزش و پرورش، استان خوزستان

ارجاع به مقاله
عسکرپور ع., & مطرودی خ. (1402). تاثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب کارکنان با نقش میانجی انرژی سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان خوزستان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 81-96. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2305

  • دفعات مشاهده مقاله: 61
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 58