بررسی تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت‌ها

  • کریم نعمتی 1
  • علی امیری 2
  • مهرنوش کوه کن 3
  • 1 استادیار گروه حسابداری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی ایران
  • 2 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
  • 3 کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستک
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 2 (1396) , صفحه 95-107
چاپ شده: 1396-08-12

چکیده

   هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت‌ها      می باشد. فرضیه کلی این پژوهش عبارت است از این که ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت ها تأثیرگذار است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است (630 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 22 Spss، 8.1Eviews  وMinitab 17.1، استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه پژوهش نشان از آن داشت که ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت ها تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی: ریسک تمرکز مشتری, هزینه سرمایه, سهامداران

ارجاع به مقاله
نعمتی ک., امیری ع., & کوه کن م. (1396). بررسی تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت‌ها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(2), 95-107. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/23

  • دفعات مشاهده مقاله: 302
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 228