تاثیر سهولت درک گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه و درماندگی مالی

  • فاطمه داروغه حضرتي 1
  • 1 استادیار گروه حسابداری، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 188-207
چاپ شده: 1402-11-29

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سهولت درک گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه و درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد، همچنین روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی بوده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد سهولت درک گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه و درماندگی مالی تأثیر معکوس و معناداری دارد بدین معنا که شرکتهایی که گزارشات مالی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد؛ هزینه سرمایه و احتمال ورشکستگی و درماندگی مالی کاهش می یابد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد اهرم مالی برهزینه سرمایه و درماندگی مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و تأثیر اندازه شرکت، فرصتهای رشد، جریان نقدی عملیاتی بر هزینه سرمایه و درماندگی مالی شرکت؛ معکوس و معنادار می باشد.

کلمات کلیدی: سهولت درک گزارشگری مالی، درماندگی مالی، هزینه سرمایه

ارجاع به مقاله
داروغه حضرتي ف. (1402). تاثیر سهولت درک گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه و درماندگی مالی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 188-207. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2280

  • دفعات مشاهده مقاله: 54
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 37