دلایل انتظار جامعه برای تغییر مسئولیت کشف تقلب بسیار بااهمیت از مدیران به حسابرسان مستقل

  • جلال جعفری شاپورآبادی 1
  • آرزو آقایی چادگانی 2
  • 1 گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
  • 2 استادیار، گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 526-536
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

طبق استاندارد حسابرسی شماره 240 مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه به عهده مدیریت واحد مورد سیدگی می باشد. اما آیا مدیری که خود انگیزه و تمایل به تقلب و دستکاری سود را دارد می تواند مسئولیت اصلی کشف تقلب را بر عهده بگیرد؟ در طول تاریخ  تقلب های بزرگ مدیران سبب بحران های عظیم اقتصادی و مالی در جامعه شده است و هزاران ذینفع را دچار زیان نموده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل انتظار جامعه برای تغییر مسئولیت کشف تقلب بسیار بااهمیت از مدیران به حسابرسان مستقل می باشد. جامعه آماری کلیه اساتید رشته حسابداری که در زمینه حسابرسی تخصص داشته و استفاده کنندگان اطلاعات بوده و نمونه ها شامل 150 نفر بودند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش مقایسه میانگین جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی مانند وجود تردید حرفه ای حسابرسان در انجام وظایف خود و لزوم رعایت استانداردهای حسابرسی، مراقبت و دانش حرفه ای، استقلال حسابرسان و همچنین انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی و صلاحیت بیشتر حسابرسان نسبت به مدیران دلایل انتظار جامعه برای تغییر مسئولیت کشف تقلب بسیار بااهمیت از مدیران به حسابرسان می باشند.

کلمات کلیدی: مسئولیت کشف تقلب، تردید حرفه ای حسابرس، انتظارات جامعه، صلاحیت حسابرسان

ارجاع به مقاله
جعفری شاپورآبادی ج., & آقایی چادگانی آ. (1402). دلایل انتظار جامعه برای تغییر مسئولیت کشف تقلب بسیار بااهمیت از مدیران به حسابرسان مستقل. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 526-536. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2230

  • دفعات مشاهده مقاله: 31
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 26