تأثیرات شفافیت اطلاعات مالی بر عملکرد فروشگاه از طریق نقش میانجی بر درگیری شغلی کارکنان (مطالعه موردی فروشگاه‏های زنجیره ای پوشاک ملیسام تبریز)

  • آرش فریدی 1
  • حکیمه نیکی اسفهلان 2
  • 1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ارس، جلفا، ايران
  • 2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر، هادیشهر، ايران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 1274-1284
چاپ شده: 1402-09-30

چکیده

اين پژوهش با هدف تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر عملکرد فروشگاه از طریق نقش میانجی درگیری شغلی کارکنان فروشگاه‏های زنجیره ای پوشاک ملیسام بررسي شده است. جامعة آماري اين پژوهش را تمام كاركنان شاغل در فروشگاه‏های زنجیره ای پوشاک ملیسام شهر تبریز تشكيل مي‌دهد. بر اساس جدول كرجسي و مورگان، حجم نمونه 50 نفر تعيين شد؛ و نمونه‌گيري نيز به روش تصادفي طبقه‌اي انجام گرفت. اين پژوهش به روش توصيفي از نوع همبستگي اجرا شد و جمع‌آوري داده‌ها به كمك پرسشنامه و با مقياس طيف ليكرت استفاده شد. روايي ابزار تحقيق با استفاده نظر جمعي از صاحب نظران و متخصصان مورد تاييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه شفافیت اطلاعات مالی با استفاده از آلفاي كرونباخ 870/0 و عملکرد فروشگاه 890/0 ودرگیری شغلی کارکنان 812/0 تاييد شد. داده ها نيز با بهره‌مندي از مدل معادلات ساختاري تحليل شدند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر عملکرد فروشگاه معنادار است و مورد تأييد قرار مي‌گيرد. همچنين تاثیر شفافیت اطلاعات مالی از طریق درگیری شغلی کارکنان بر عملکرد فروشگاه در سطح اطمينان 99 درصد، تاثیر مثبت و معناداري وجود دارد.

کلمات کلیدی: شفافیت اطلاعات مالی، عملکرد فروشگاه، درگیری شغلی کارکنان

ارجاع به مقاله
فریدی آ., & نیکی اسفهلان ح. (1402). تأثیرات شفافیت اطلاعات مالی بر عملکرد فروشگاه از طریق نقش میانجی بر درگیری شغلی کارکنان (مطالعه موردی فروشگاه‏های زنجیره ای پوشاک ملیسام تبریز). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 1274-1284. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2224

  • دفعات مشاهده مقاله: 43
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 50