تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر رابطه بین عملکرد پایداری و تقسیم سود شرکت

  • امید علیزاده 1
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 1705-1719
چاپ شده: 1402-09-30

چکیده

تعامل بین عملکرد پایداری و جنبه‌های مالی شرکت به دلیل تأثیر فزاینده چالش‌های اجتماعی و محیطی بر سازمان‌ها، توجه زیادی را از سوی دانشگاه، جامعه و صنعت به خود جلب کرده است. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در عملکرد پایداری شرکت، یکی از استراتژی‌های جدید به‌منظور بهبود شهرت شرکت و کسب مزیت رقابتی بیشتر عنوان می‌گردد، زیرا عملکرد پایداری درنهایت بر ارزش بلندمدت شرکت تأثیر می‌گذارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست‌های تقسیم سود است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1395 الی 1400 می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با بین عملکرد پایداری و سیاست‌های تقسیم سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اندازه هیات مدیره منجر به تضعیف رابطه یاد شده می‌شوند. استقلال هیئت‌مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نیز تأثیر معناداری بر رابطه یاد شده ندارد.

کلمات کلیدی: عملکرد پایداری، هیات مدیره، تقسیم سود.

ارجاع به مقاله
علیزاده ا. (1402). تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر رابطه بین عملکرد پایداری و تقسیم سود شرکت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 1705-1719. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2214

  • دفعات مشاهده مقاله: 9
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 23