چگونه بانکها با استارت آپ های فین تک تعامل می کنند؟

  • احمد بیژنی ماکیانی 1
  • زهره کیان پور 2
  • 1 دانشجوی رشنه مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران
  • 2 دانشجوی رشنه مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 1474-1487
چاپ شده: 1402-09-30

چکیده

فراگیرشدن روزافزون شرکتهای مبتنی بر فناوری خدمات مالی منجر به افزایش فشار بر بانکهای سنتی برای مدرن سازی فعالیت ها و خدمات اصلی تجاری این شده است . بسیاری از بانکها چالشهای دیجیتالی شدن با همکاری شرکتهای نوپا که خدمات مالی مبتنی بر فناوری و بسته های خدمات جدید را ارائه می کنند ، پیگیری می کنند. در این مقاله ما بررسی می کنیم که کدام بانکها معمولا همکاری می کنند با فین تک ها و با چه شدتی این کار را انجام می دهند و کدام شکل تعامل را ترجیح می دهند. با استفاده از داده های جمع آوری شده از بزرگترین بانکهای کانادا ، فرانسه ، آلمان و انگلیس ، ما شواهد دقیق ارائه می کنیم در مورد اشکال مختلف تعاملهایی که در عمل رخ می دهند. ما نشان می دهیم که بانکها بطور قابل توجهی بیشتر احتمال دارد تعامل با فین تک ها را تشکیل دهند ، زمانی که آنها استراتژی دیجیتال و یا استخدام یک مدیر ارشد دیجیتال تعریف شده را دنبال می کنند ، علاوه بر این در راستای تئوری قرارداد ناقص ، ما دریافتیم که بانکها بیشتر در فین تک های کوچک سرمایه گذاری می کنند اما اغلب همکاری های مرتبط با محصول را با فین تک بزرگتر ایجاد می کنند.

کلمات کلیدی: فین تک، تعامل استراتژیک، تعامل، امورمالی کارآفرینی، بانکها

ارجاع به مقاله
بیژنی ماکیانی ا., & کیان پور ز. (1402). چگونه بانکها با استارت آپ های فین تک تعامل می کنند؟. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 1474-1487. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2192

  • دفعات مشاهده مقاله: 14
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 19