بررسی تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر سودآوري شرکت با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی‌های شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • محمدرضا محققی 1
  • فاطمه تقاعدی فینی 2
  • 1 استادیار گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران http://orcid.org/0000-0002-1825-0097
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالی علامه فیض کاشانی، کاشان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 453-479
چاپ شده: 1402-09-23

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر سودآوري شرکت با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی‌های شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني بر اساس داده‌های تاريخي می‌باشد. بنابراين می‌توان آن را از نوع پس رويدادي طبقه‌بندی نمود. در این‌گونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع می‌پردازد و در آزمون فرضیات آن داده‌های تاریخی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران مورداستفاده قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از كليه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به فیلترهای فوق، اطلاعات مرتبط با 133 شرکت در دوره 7 ساله 1400-1394 و مجموعاً 931 سال-شرکت برای آزمون فرضیه مورداستفاده قرار گرفت؛ بنابراین جامعه آماری و نمونه آماری در این پژوهش بر هم منطبق می‌باشند. چسبندگی هزینه‌ها بر سودآوری شرکت تأثیر معناداری دارد؛ و ویژگی‌های شرکت وجود رابطه بین چسبندگی هزینه‌ها و سودآوری شرکت نقش تعدیلی معناداری دارد.

کلمات کلیدی: چسبندگی هزینه‌ها، سودآوري شرکت، ویژگی‌های شرکت

ارجاع به مقاله
محققی م., & تقاعدی فینی ف. (1402). بررسی تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر سودآوري شرکت با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی‌های شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 453-479. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2163

  • دفعات مشاهده مقاله: 79
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 85