رویکردهای ارزیابی کارایی اداره مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن

  • نصراله تختائی 1
  • صدیقه علیزاده دشت بزرگ 2
  • 1 استادیار، گروه حسابداری، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 225-231
چاپ شده: 1402-08-15

چکیده

توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای اطلاعات مطالبات جدیدی را در مورد کنترل امور مالیاتی و روش های ارزیابی آن ایجاد کرده است. به همین دلیل در این مقاله به ارزیابی اداره مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن پرداخته ایم. این مقاله ماهیت رویکردهای ریسک محور در انجام اقدامات کنترلی را نشان می دهد، عناصر کلیدی مدل کنترل و نظارت ریسک محور مقامات امور مالیاتی را برجسته می کند. دیجیتالی شدن بخصوص در اداره مالیاتی می تواند تاثیر بسیار زیادی در فرایند مودیان داشته باشد که این امر باعث شفافیت مالی در تمام امور و در نهایت منجر به پر کردن اظهارنامه مالیاتی بطور خودکار می شود.

کلمات کلیدی: مالیات، امور مالیاتی، دیجیتال، حسابرسی.

ارجاع به مقاله
تختائی ن., & علیزاده دشت بزرگ ص. (1402). رویکردهای ارزیابی کارایی اداره مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 225-231. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2153

  • دفعات مشاهده مقاله: 66
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 67