نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی در بین المللی سازی محصولات شرکت

  • سیده محدثه فتحی 1
  • داود گرجی زاده 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دکترای مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 52-62
چاپ شده: 1402-07-03

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی در بین المللی سازی محصولات شرکت صورت پذیرفت. روش تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي است؛ از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتني بر مطالعه کتابخانه اي و نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل 384 نفر از مدیران شرکت های بین المللی، در استان مرکزی می باشد. برای تعیین حجم نمونه 120 مدیر در نظر گرفته شده است که بااستفاده از روش نمونه گیری ساده انتخاب می شوند. در روش و ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش تجاری تام و الیویرا (2016)، پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 1999 (تورنگ لین و همکاران، 2005) و پرسشنامه بین المللی شدن شرکت ها صباغ کرمانی و اسفندیانی (1385) استفاده شد. داده ها به وسیله روش معادلات ساختاری و نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ای آماری در فصل چهارم نشان داد هوش تجاری و چابکی سازمانی بر بین المللی سازی محصولات شرکت تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: هوش تجاری، چابکی سازمانی و بین المللی شدن شرکت ها

ارجاع به مقاله
فتحی س. م., & گرجی زاده د. (1402). نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی در بین المللی سازی محصولات شرکت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 52-62. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2149

  • دفعات مشاهده مقاله: 189
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 125