ارزیابی مدلی یکپارچه از عوامل اثرگذار بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خرید آنلاین

  • محمدرضا تقی زاده جورشری 1
  • مارال شادپور 2
  • اسماء نوروزی ناو 3
  • 1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
  • 2 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 2 (1396) , صفحه 34-46
چاپ شده: 1396-08-12

چکیده

هدف این تحقیق، ارزیابی مدلی یکپارچه از عوامل اثرگذار بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خرید آنلاین می باشد. به این منظور، 8 فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 16 سؤال در 5 بعد استفاده شد و بین 195 نفر از مشتریانی که حداقل یکبار اقدام به خرید آنلاین نموده اند، به عنوان جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. در این تحقیق، با استفاده از تكنيك معادلات ساختاري، به ارزیابی فرضیه ها و روابط بین متغیرهای تحقیق در محيط نرم افزار پی ال اس پرداخته شد. نتایج تحلیل ها کلیه فرضیه های تحقیق را مورد تأیید قرار داد.

کلمات کلیدی: نگرش به خرید آنلاین، مزیت نسبی, تصویر ادراک شده, شهرت ادراک شده و اعتماد

ارجاع به مقاله
تقی زاده جورشری م., شادپور م., & نوروزی ناو ا. (1396). ارزیابی مدلی یکپارچه از عوامل اثرگذار بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به خرید آنلاین. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(2), 34-46. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/18

  • دفعات مشاهده مقاله: 230
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 209