تاثير مولفه هاي آميخته بازاريابي بر مديريت استراتژيك برند به منظور بهبود ارزش ويژه برند‍‍

  • بهرام شریف 1
  • 1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 1 (1396) , صفحه 112-127
چاپ شده: 1396-06-13

چکیده

در اين مقاله با توجه به یافته­های نظري موجود، مدل معادلات ساختاري تاثیر عناصر منتخب آميزه بازاریابی بر ارزش ویژه برند،تعریف شده است. فرضیه­های تحقیق، مطابق با مدل معادلات ساختاري تعریف شده، مشخص گردید و به منظور آزمون مدل تعریف شده و فرضیات تحقیق، نمونه اي شامل 424 پاسخگو از مشتريان گوشي هاي تلفن همراه و تلويزيون در استان گيلان انتخاب شدند. به منظورآزمون مدل ساختاری تاثیر مولفه هاي بازاریابی بر ارزش ویژه برند، ، اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISLER  مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که مدل معادلات ساختاري سطح قابل قبولی از تناسب­ با داده­های تجربی را دارا است. ضرایب ساختاری محاسبه شده و ضرایب موثر غیرمستقیم، جهت و شدت تاثیرات هريك از عناصر آميزه بازاریابی بر ارزش ویژه برند،را نشان می­دهند. در نهایت، مفاهیم نتایج تحقیق برای مدیریت استراتژيك برند،در نظريه و عمل مورد تحلیل و بحث قرار گرفتند.

کلمات کلیدی: ارزش ویژه برند، برند، مدیریت استراتژیک برند، آميزه بازاریابی

ارجاع به مقاله
شریف ب. (1396). تاثير مولفه هاي آميخته بازاريابي بر مديريت استراتژيك برند به منظور بهبود ارزش ويژه برند‍‍. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(1), 112-127. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1724

  • دفعات مشاهده مقاله: 92
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 97