بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه بازار با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • امامعلی ساعتی قره موسی 1
  • حامد شاکریان 2
  • محمد میرمحمدی صدرآبادی 3
  • 1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران
  • 2 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران
  • 3 مربی، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 2 (1396) , صفحه 1-15
چاپ شده: 1396-08-12

چکیده

تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تأمین مالی، اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران مالی شرکت های سهامی عام به شمار می روند. بر پایه مفاهیم نظری، مدیر مالی باید ساختار سرمایه بهینه شرکت را برنامه ریزی کند. ساختار سرمایه بهینه هنگامی حاصل خواهد شد که ارزش بازار هر سهم حداکثر گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با بازده سهام و اندازه بازار با بازده سهام می باشد. این تحقیق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره هشت ساله از سال 138۵ تا 13۹۲ انجام شده و نمونه ای شامل ۵۶ شرکت می باشد. داده ها با استفاده از صورت های مالی، گزارش های هیئت مدیره و گزارش های حسابرسی سالانه و همچنین گزارش های تهیه شده توسط بورس اوراق بهادار گردآوری شده است. پس از استخراج داده ها از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین و انجام محاسبات اولیه در ارتباط با متغیرها و پردازش اولیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار اکسل، آزمون فرضیات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط مستقیمی  بین اهرم مالی و بازده سهام و بین اندازه بازار و بازده سهام وجود دارد وجود دارد.

کلمات کلیدی: اهرم مالی, بازده سهام, اندازه بازار

ارجاع به مقاله
ساعتی قره موسی ا., شاکریان ح., & میرمحمدی صدرآبادی م. (1396). بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه بازار با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(2), 1-15. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/16

  • دفعات مشاهده مقاله: 290
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 236