بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

  • محمد حسین یزدان پناه 1
  • محمد رضا خضری پور 2
  • 1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران
  • 2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 6 شماره 21 (1401) , صفحه 1420-1433
چاپ شده: 1401-06-02

چکیده

بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه رفتار نامتقارن و چسبنده هزینه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مطالعات به بررسی تأثیر برخی از عوامل بر چسبندگی هزینه‌ها یا بررسی رابطه چسبندگی هزینه‌ها با متغیر های گوناگون مالی و حسابداری پرداخته شده و به درک و توسعه این مفهوم کمک نموده اند. در این راستا در این پژوهش به بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحليلي و از نظر نوع و روش جمع آوري و تحليل داده‌ها جزو تحقیقات کمی و همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند که طی دوره 1393 تا 1400 سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از نرم افزار ره‌آوردنوین، صورت‌های مالی شرکت‌ها و سایت کدال استفاده گردید. در نهایت داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی، آزمون ‏t‏ استیودنت و توزیع فیشر (توزیع ‏F‏) و ‏همچنین آزمون ‏رگرسیون چندمتغیره با بهره‌گیری از نرم‌افزار ‏Eviwes‏ ‏ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد هر چه میزان چسبندگی بیشتر باشد، ریسک شرکت بیشتر است و سهام مدیریت به طور قابل توجهی اثر چسبندگی هزینه بر ریسک شرکت را افزایش می دهد. عدم چسبندگی هزینه به طور قابل توجهی ریسک شرکت را افزایش می دهد و سهام مدیریتی این همبستگی را تشدید می کند. همچنین چسبندگی هزینه به طور قابل توجهی ریسک شرکت را افزایش می دهد و سهام مدیریتی اثر آن را تشدید می کند.

کلمات کلیدی: رفتار هزینه‌ها, چسبندگی هزینه, ریسک شرکت, سهام مدیریت, شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

ارجاع به مقاله
یزدان پناه م. ح., & خضری پور م. ر. (1401). بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 6(21), 1420-1433. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1501

  • دفعات مشاهده مقاله: 279
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 170