بررسی چالش های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکار های عملی

  • محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی 1
  • 1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، عضوهیئت علمی دانشگاه
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 1 (1396) , صفحه 95-111
چاپ شده: 1396-05-22

چکیده

نظام بازنشستگی، در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد. در سه دهه آخر قرن بیستم، جهان شاهد تحولی در سیستم های بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق های بازنشستگی برای تامین و اداره دارایی های بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از محل این دارایی ها بود که صندوق های کشور ایران نیز از این رویه مستثنی نبوده و نیستند. عملکرد و وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی بر آینده میلیون ها نفر تاثیر دارد. بنابراین، عملکرد صندوق ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربر داشته باشد. اداره موثر این صندوق ها، تعیین خط ‌مشی‌های مناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان به اطلاعات اتکاپذیر، مربوط و شفاف نیاز دارد. در این مقاله به بررسی چالش های موجود در صندوق بازنشستگی پرداخته می شود، نتایج نشان می دهد که عوامل سیستماتیک وپارامتریک متعددی برعملکردصندوق های بازنشستگی تاثیرگذارند، این صندوق ها باتوجه به تعهدات آتی،دروضعیت مطلوب ومناسبی قرارندارند وباچالش های متعددی مواجه هستند.  لذاراه حل ها و پیشنهاداتی برای رفع این چالش ها و مشکلات ارائه می گردد.

کلمات کلیدی: صندوق بازنشستگی, بازنشستگان، امور نظارتی صندوق بازنشستگی, اکچوئری, راهکارها

ارجاع به مقاله
یوسفی قلعه رودخانی م. (1396). بررسی چالش های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکار های عملی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(1), 95-111. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/15

  • دفعات مشاهده مقاله: 285
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 508