مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها

  • غلامرضا رحیمی 1
  • حمید مظاهری راد 2
  • 1 استادیار دانشگاه آزاد بناب
  • 2 دانشجوي دکتری مدیریت دولتی _تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد بناب
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 1 (1396) , صفحه 35-54
چاپ شده: 1396-05-22

چکیده

از جمله مسائلی که به شدت بر مشارکت و در نتیجه سکوت افراد تأثیر می گذارد، عدم توانایی روانی کارکنان است. سکوت پدیده ای است مخرب که اثرات منفی زیادی روی کیفیت زندگی کاری به جا می گذارد و نیاز به توانمندسازی روانشناختی را افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها و شفاف سازی این رابطه تدوین یافته است. جهت دستیابی به هدف فوق از روش اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعات اسنادی نشان می دهد سکوت در زندگی کارکنان سازمان ها امری بسیار مهم می باشد و توانمندسازی روانشناختی می تواند این امر مهم را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش های متعدد در دو دهه ی گذشته نشانگر تاثیر عوامل توانمندسازی روانشناختی بر آوا در میان کارکنان سازمان ها می باشد.نتایج این مطالعه نیز اطلاعات مهمی در مورد اهمیت توانمندسازی روانشناختی برای بهبود و کاهش سکوت به دست می دهد. افراد با استفاده از این یافته ها می توانند در جهت آوا دادن به سکوت با ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده ی خود ، به این کارکنان اقدام کنند.

کلمات کلیدی: توانمند سازی روانشناختی, زبان, سکوت, آوا

ارجاع به مقاله
رحیمی غ., & مظاهری راد ح. (1396). مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(1), 35-54. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/12

  • دفعات مشاهده مقاله: 310
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 343