تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمان مطالعه موردی: شرکت موکت نگین مشهد

  • آرزو سادات هاشمی امین 1
  • محمد حسین زین العابدین زاده مشهدی 2
  • 1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت ، دانشگاه ولنگونگ شهر سیدنی کشور استرالیا
  • 2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت ، دانشگاه ولنگونگ شهر سیدنی کشور استرالیا
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 1 (1396) , صفحه 15-34
چاپ شده: 1396-05-22

چکیده

امروزه سازمان ها درصدد کسب مزیت رقابتی پایدار هستند. آن ها برای نیل به این هدف دانش مزیت رقابتی پایدار را ایجاد می کنند. در این راستا مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمان هاست تا سرمایه هوشی خود را توسعه دهند. هدف این پژوهش تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمان در شرکت موکت نگین مشهد می باشد. در این تحقیق از پرسشنامه لاوسون (2003) برای مدیریت دانش و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت  استفاده گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتیجه تجزیه و تحلیل با مطالعه موردی شرکت نگین مشهد، تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش, فرآیند مدیریت دانش, عملکرد سازمانی

ارجاع به مقاله
سادات هاشمی امین آ., & زین العابدین زاده مشهدی م. ح. (1396). تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمان مطالعه موردی: شرکت موکت نگین مشهد. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(1), 15-34. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/11

  • دفعات مشاهده مقاله: 147
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 123