بررسی رابطه عملکرد مالی و ارزش شرکت در بین شرکت‌های معدنی ‏استان زنجان (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)‏

  • رضا پیرایش 1
  • مسعود محمدپور زنجانی 2
  • 1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی روزبه زنجان
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 7 (1397) , صفحه 103-116
چاپ شده: 2019-08-11

چکیده

در این تحقیق ابتدا در پی یافتن ارتباط و تاثیر میان ارزش شرکت و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و بعد تایید این ارتباط در ادامه به شرکت‌های معدنی استان زنجان و صنایع مرتبط به آنها مراجعه و این ارتباط را در آنها بررسی کرده ایم. در این راستا 153 شرکت از سال 1389 الی 1396 به صورت سامانمند انتخاب و به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم در این ارتباط پرداخته ایم. برای سنجش ارزش شرکت از نسبت Q توبین و برای ارزیابی عملکرد مالی از نسبت بازده سهام و نسبت بازده فروش استفاده نموده ایم. ضریب نسبت بازده سهام در رگرسیون توضیح Q توبین مربوط به کل بورس برابر 2.175794 می‌باشد که نشان دهنده ارتباط مثبت معنادار میان ارزش شرکت و عملکرد مالی می‌باشد. در ادامه شرکت‌های معدنی استان زنجان را نیز مورد بررسی قرار داده و به نتیجه مشابه و البته قوی تر رسیدیم چون ضریب نسبت بازده سهام مربوطه آنها حداقل 1.5 برابر ضریب مربوط به کل بورس می‌باشد و حتی این شرکت‌ها را با صنایع مرتبط مقایسه نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که عملکرد مالی شرکت‌های استان زنجان، عملکردی به مراتب بهتر از صنایع مرتبط دارند.

کلمات کلیدی: ارزش شرکت, عملکرد مالی, شرکت‌های معدنی, استان زنجان

ارجاع به مقاله
پیرایش ر., & محمدپور زنجانی م. (2019). بررسی رابطه عملکرد مالی و ارزش شرکت در بین شرکت‌های معدنی ‏استان زنجان (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)‏. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(7), 103-116. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/107

  • دفعات مشاهده مقاله: 387
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 236