بررسی ارتباط بین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (مطالعه موردی: آموزش و پرورش نیکشهر)

  • محمدامین سابکزهی 1
  • ناهید امیری 2
  • 1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارمند آموزش و پرورش نیکشهر
  • 2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارمند آموزش و پرورش نیکشهر
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه ۱۰۳-۱۱۴
چاپ شده: 1399-12-05

چکیده

در حال حاضر سير تحولات جهاني، کارآفرينان را در خط مقدم توسعه فنآوري و توسعه اقتصادي قرار داده است. تجربه موفقيت‌آميز اغلب کشورهاي پيشرفته و نيز برخي از کشورهاي در حال توسعه در عبور از بحرانهاي اقتصادي به واسطه توسعه کارآفريني در آن کشورها، موجب گرديده تا ساير کشورها نيز براي کارآفريني، کارآفرينان و شکل گيري کسب و کارهاي نوآورانه اهميت خاصي قائل گردند. کارآفرینی با عوامل گوناگوني در ارتباط مي باشد که شايد بتوان گفت مهمترين اين عوامل، فرهنگ سازماني است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین مولفه های فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی می پردازد که از لحاظ هدف، از انواع تحقيقات کاربردي و از نظر نوع روش، از انواع تحقيقات توصيفي است بدین منظور از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است و از طیف پنج گزینه ای لیکرت در تدوین پرسشنامه ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر و دیگر مناطق تحت پوشش تشکیل می دهد که بنابر آمار اخذ شده تعداد آنان 68 نفر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بين مولفه هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه کامرون و کویین و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداري وجود دارد.

کلمات کلیدی: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی

ارجاع به مقاله
سابکزهی م., & امیری ن. (1399). بررسی ارتباط بین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (مطالعه موردی: آموزش و پرورش نیکشهر). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), ۱۰۳-۱۱۴. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/637

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0