تحلیل محتوای پژوهش‌های حوزه حسابرسی در فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری

  • علی امیری 1
  • سیّد احمد ارمکان 2
  • 1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
  • 2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 42 (1399) , صفحه 136-149
چاپ شده: 1399-08-12

چکیده

این پژوهش به تحلیل محتوای مقالات انتشار یافتة حسابرسی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، مقالات انتشار یافتة حسابرسی، در فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، بین سالهای 1390 تا 1397 می‌باشد که 25 مقاله را شامل می‌شود‌‌. پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که بیشترین تعداد مقالات حسابرسی، با 30%، در سال‌1395 انتشار یافته‌اند. از این میان، بیشترین تعداد مقالات در رابطه با ویژگی های حسابرس می باشد که 43% مقالات را به خود اختصاص داده است. بیشترین روش پژوهش بکار گرفته شده، روش همبستگی بوده و در 17/52% مقالات، متغیرهای حسابرسی، متغیر وابسته است. در 95% پژوهش‌های انجام شده، متغیرهای حسابرسی با متغیرهای مورد بررسی، دارای رابطه معنادار می‌باشند.

کلمات کلیدی: پژوهش های حسابرسی، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، تحلیل محتوا

ارجاع به مقاله
امیری ع., & ارمکان س. ا. (1399). تحلیل محتوای پژوهش‌های حوزه حسابرسی در فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(42), 136-149. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/530

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده