اثر خصوصیات کیفی بر گزارشگری مالی شرکت های کوچک و متوسط

  • علی امیری 1
  • ماریا وزیری 2
  • 1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
  • 2 . دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 40 (1399) , صفحه 137-146
چاپ شده: 2020-09-26

چکیده

خصوصیات کیفی و گزارشگری مالی از جمله مباحثی هستند که در هر شرکتی نقش حیاتی را بازی می کند. از جمله از نیازهای مهم استفاده کنندگان حسابهای مالی چه در داخل سازمان و چه در خارج از سازمان یا شرکت می باشد. این پژوهش سعی از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی می باشد با استفاده از مدل و تحلیل به بررسی فرضییات مطرح شده بپرداختیم. در این مقاله 15 شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت؛ که در پایان همه فرضییات مورد تایید واقع شد و تاثیر مثبت و معنا داری را بین فرضییات مشاهد کردیم استفاده از آماره آزمون T ضرایب برآورد شده است. نتیجه فرضییات در سطح معناداری بوده است. فرضییات در سطح اطمینان 99% درصد مورد پذیرش واقع شده است. بحث گزارشگری مالی بیشتر زمانی مورد توجه واقع می شود که شرکتها نتیجه عدم توجه خصوصیات کیفی را در رابطه با عملکرد شرکت مشاهد کنند.

کلمات کلیدی: خصوصیات کیفی، گزارشگری مالی، شرکت های کوچک و متوسط

ارجاع به مقاله
امیری ع., & وزیری م. (2020). اثر خصوصیات کیفی بر گزارشگری مالی شرکت های کوچک و متوسط. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(40), 137-146. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/496

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده