تأملی بر تأثیر چرخه زندگی شرکت‌ها بر حسابداری، امور مالی و حاکمیت شرکتی

  • علی امیری 1
  • عبدالرحمن عرفان نیا 2
  • 1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
  • 2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 40 (1399) , صفحه 62-80
چاپ شده: 1399-06-30

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تحقیقات چرخه زندگی شرکت‌ها در حسابداری، امور مالی و حاکمیت شرکتی انجام شده است. بررسی ما از ادبیات حسابداری و مالی در مورد عوامل تعیین‌کننده چرخه عمر شرکت نشان می‌دهد که سرمایه سازمان، شیوه‌های مدیریتی، ساختار شرکت، انعطاف‌پذیری و درگیری سرمایه مخاطره‌آمیز تا حد زیادی، پویایی چرخه زندگی شرکت‌ها و الگوهای خروج را توضیح می‌دهد. مطالعات چرخه زندگی و ما این‌ها را به سه گروه طبقه‌بندی می‌کنیم: (1) پیامدهای گزارشگری مالی و حسابداری مدیریت، (2) پیامدهای سیاست مالی و (3) پیامدهای حاکمیت شرکتی. بررسی ما حاکی از آن است که چرخه عمر شرکت‌ها تأثیرات قابل‌توجهی بر گزارشگری مالی شرکت‌ها و افشای اطلاعات شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، تصمیمات مالی و سود سهام دارد و درباره حاکمیت شرکتی و رفتار مسئولانه اجتماعی نیز تاثیراتی داشته است.

 

کلمات کلیدی: چرخه زندگی شرکت ها ، حسابداری ، امور مالی ، حاکمیت شرکتی

ارجاع به مقاله
امیری ع., & عرفان نیا ع. (1399). تأملی بر تأثیر چرخه زندگی شرکت‌ها بر حسابداری، امور مالی و حاکمیت شرکتی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(40), 62-80. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/488

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده