بررسی تاثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

  • سمیه صائب نیا 1
  • مریم غفاری ارسون 2
  • اکبر جاویدی 3
  • 1 مربی، گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی نوین، اردبیل، ایران
  • 2 کارشناسی ارشد، حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی نوین، اردبیل، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 7 (1397) , صفحه 15-26
چاپ شده: 1397-11-09

چکیده

در بازار کار رقابتي امروز، جذب و حفظ نیروی کار ماهر و با استعداد به چالش اصلي بسیاری از سازمان‌ها تبدیل‌شده است. ارزش ویژه برند کارفرما هدف اصلي فعالیت‌های برند سازی در بازار کار است که افراد جویای کار را تشویق به قبول پیشنهاد شغلي از سوی کارفرما و کارمندان فعلي را تشویق به ماندن در سازمان مي‌کند و درنتیجه مي‌تواند در بازار کار برای سازمان مزیت رقابتي ایجاد کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن از جمله: ارزش توجه، ارزش پیشرفت، ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی و ارزش کاربردی بر قصد استخدام کارکنان در شرکت‌های کوچک و متوسط استان اردبیل می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط استان اردبیل تشکیل می‌دهد که بر اساس روش معادلات ساختاری 320 پرسشنامه به روش تصادفی ساده در بین جامعه آماری توزیع و 300 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که به منظور بهره مندی از  روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) از نرم‌افزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که جذابیت کارفرما و ابعاد آن  بر قصد استخدام کارکنان تاثیر معناداری دارد و سایر یافته حاکی از تاثیر مثبت و معنادار جذابیت کارفرما بر شهرت شرکت می باشد.

کلمات کلیدی: جذابیت کارفرما, شهرت شرکت, قصد استخدام, برند کارفرما

ارجاع به مقاله
صائب نیا س., غفاری ارسون م., & جاویدی ا. (1397). بررسی تاثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(7), 15-26. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/79

  • دفعات مشاهده مقاله: 384
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 280