بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس

  • فرزین خوشکار 1
  • فرشته نظری 2
  • سمیه عباسی 3
  • 1 مدرس گروه حسابداری و حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 2 کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 3 کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 14 (1399) , صفحه 40-59
چاپ شده: 1399-09-10

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی برتغيير حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده­هاي مورد نياز جهت محاسبه متغيرهاي پژوهش، از بانک اطلاعاتي «ره آورد نوين» استخراج شده است. به منظور نیل به این هدف 966 سال- شرکت (138 شرکت برای هفت سال) داده های جمع آوری شده از گزارشات مالی سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور تخمین این مدل از تکنیک رگرسیون لوجیت استفاده می شود. برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی باشند، لازم است تا واریانس جزء خطای مدل ثابت باشد و بین متغیرهای توضیحی هم خطی وجود نداشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد.

 

کلمات کلیدی: پیچیدگی اطلاعات حسابداری، کیفیت حسابرسی، تغییر حسابرس

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., نظری ف., & عباسی س. (1399). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(14), 40-59. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/552

  • دفعات مشاهده مقاله: 108
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 158