بررسي ميزان تعهد سازماني و ارتباط آن با متغيرهاي سن و جنس در دانشگاه پيام نور کاشان

  • منيره کتابچي 1
  • 1 عضو هيئت علمي مدیریت دولتی دانشگاه پيام نور ايران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 3 (1396) , صفحه 90-96
چاپ شده: 1396-10-12

چکیده

در اين تحقيق سعي شده است که عوامل تاثيرگذار بر تعهد سازماني پرسنل مورد شناسايي قرار گرفته و به اين سوال پاسخ داده شودکه : چه رابطه اي بين ويژگيهاي شخصي (سن، جنسيت، سطح تحصيلات، نوع استخدام، ميزان حقوق و مزايا و ...) و ميزان تعهد سازماني پرسنل وجود دارد؟ در اين مقاله ي تحليلي و آماري برآنيم که: سنجش ميزان تعهد سازماني و اندازه گيري اثر آن بر رفتارهاي شغلي کارکنان و اساتيد دانشگاه پيام نور کاشان در سال 94 نظير  سن و جنس .حجم جمعيت آماري پژوهش فوق 40 نفر مي باشد، كه با در نظر گرفتن سطح اطمينان 0.95 اشتباه مجاز 0.05 ارائه گرديده است. همينطور از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده استفاده و اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است. در اين تحقيق با توجه به داده‌هاي گردآوري شده، به بررسي فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها از طريق آماره هاي توصيفي و استنباطي پرداخته شده است. آماره‌هاي توصيفي بكار رفته در اين تحقيق شامل جداول فراواني و شاخصهاي مركزي و پراکندگي و نمودارهاي ميله اي است و در سطح استنباطي نيز از ، آزمون هاي آماري t استيودنت، کاي اسکوار، کروسکال واليس، کولموگروف-اسميرنوف و ضريب همبستگي ... در نرم افزار SPSS نسخه 20 و نرم افزار Excel استفاده شده است.

کلمات کلیدی: تعهد, ويژگي هاي شخصي, دانشگاه پيام نور

ارجاع به مقاله
کتابچي م. (1396). بررسي ميزان تعهد سازماني و ارتباط آن با متغيرهاي سن و جنس در دانشگاه پيام نور کاشان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(3), 90-96. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/32

  • دفعات مشاهده مقاله: 166
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 222