بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر قصد خرید مشتریان بانک ملت

  • صبا یزدی 1
  • علیرضا حبیبی 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور، واحد ری، تهران، ایران
  • 2 هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 107-117
چاپ شده: 1398-12-20

چکیده

طی سالیان اخیر بانکداری اینترنتی به سرعت در حال تبدیل‌شدن به ابزاری قوی در امر تجارت الکترونیک می‌باشد. رشد سریع اینترنت، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی کسب‌وکارها باز نموده است. انتظار می‌رود تا با توسعه تکنولوژی‌های جدید بانکداری اینترنتی مهم‌ترین روش بانکداری مورد استفاده افراد باشد. بانکداری اینترنتی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، حضور فیزیکی مشتریان در باجه‌ها را نیز کاهش می‌دهد، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بانکداری اینترنتی بر قصد خرید مشتریان بانک ملت است که جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت شهر تهران می‌باشد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی و محاسبه حجم نمونه با توجه به جدول مورگان استفاده‌شده است. این مطالعه از انواع تحقیقات کمی است و روش تحقیق، توصیفی و کاربردی می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است. تعداد اعضای نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه با استفاده از جدول مورگان 384 به دست آمد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه می‌باشد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی حاکی از روایی سازه پرسشنامه است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS (نسخه 22) جهت آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون) استفاده شد. بررسی برازش مدل تحقیق و آزمون فرضیات نشان داد که دسترسی به خدمات، خدمات ارائه‌شده، ارتباط شخصی، امنیت و شهرت بر قصد خرید مشتریان بانک ملت تأثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی: بانکداری اینترنتی، دسترسی به خدمات، امنیت، شهرت، قصد خرید

ارجاع به مقاله
یزدی ص., & حبیبی ع. (1398). بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر قصد خرید مشتریان بانک ملت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 107-117. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/319

  • دفعات مشاهده مقاله: 328
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 266